Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flat/flæt/

danh từ

dãy phòng (ở một tầng trong một nhà khối)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) căn phòng, căn buồng

(hàng hải) ngăn, gian

(từ hiếm,nghĩa hiếm) tầng

mặt phẳng

miền đất phẳng

lòng (sông, bàn tay...)

    the flat of the hand lòng bàn tay

miền đất thấp, miền đầm lầy

thuyền đáy bằng

rổ nông, hộp nông

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành đường sắt) toa trần ((cũng) flat-car)

(sân khấu) phần phông đã đóng khung

(âm nhạc) dấu giáng

(số nhiều) giày đề bằng

(từ lóng) kẻ lừa bịp

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lốp bẹp, lốp xì hơi

!to join the flats

chắp vá lại thành một mảnh; giữ cho vẻ trước sau như một

tính từ

bằng phẳng, bẹt, tẹt

    a flat roof mái bằng

    a flat nose mũi tẹt

sóng soài, sóng sượt

    to knock somebody flat đánh ai ngã sóng soài

nhãn

cùng, đồng (màu)

nông

    a flat dish đĩa nông

hoàn toàn, thẳng, thẳng thừng, dứt khoát

    flat nonsense điều hoàn toàn vô nghĩa

    a flat denial sự từ chối dứt khoát

    and that's flat! dứt khoát là như vậy!

nhạt, tẻ nhạt, vô duyên; hả (rượu...)

    a flat joke câu đùa vô duyên

    flat beer bia hả

ế ẩm

    market is flat chợ búa ế ẩm

không thay đổi, không lên xuống, đứng im (giá cả...)

bẹp, xì hơi (lốp xe)

bải hoải, buồn nản

(thông tục) không một xu dính túi, kiết xác

(âm nhạc) giáng

phó từ

bằng, phẳng, bẹt

sóng sượt, sóng soài

    to fall flat ngã sóng soài

(nghĩa bóng) hoàn toàn thất bại

    to lie flat nằm sóng soài

hoàn toàn; thẳng, thẳng thừng, dứt khoát

    to go flat against orders hoàn toàn làm trái với mệnh lệnh

!to tell somebody flat that

nói thẳng với ai rằng

đúng

    to run the hundred-yard dush in ten seconds flat chạy 100 iat đúng mười giây

(âm nhạc) theo dấu giáng

ngoại động từ

làm bẹt, dát mỏng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.