Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
ibm 7094IBM 7094

(computer)   A faster version of the IBM 7090 with more index registers.

Last updated: 1997-02-23
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.