Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
liberty
liberty
['libəti]
danh từ
sự tự do; quyền tự do
liberty of conscience
tự do tín ngưỡng
liberty of speech
tự do ngôn luận
liberty of the press
tự do báo chí
to set someone free/at liberty
thả ai, trả lại sự tự do cho ai
liberties enjoyed by all citizens
những quyền tự do mà tất cả mọi công dân được hưởng
they give their children a great deal of liberty
họ để cho con cái họ rất tự do
(số nhiều) thái độ sỗ sàng, thái độ coi thường, thái độ nhờn, thái độ tuỳ tiện
to take liberties with a woman
sỗ sàng với một người phụ nữ
to take liberties with rules
tuỳ tiện với nội quy, coi thường quy tắc
(số nhiều) đặc quyền
the liberties of a city
những đặc quyền của một đô thị
at liberty (to do something)
(nói về người) được phép; cứ tự nhiên
you are at liberty to leave
anh cứ tự nhiên ra về
you're at liberty to say what you like
anh tha hồ nói gì thì nói
to take the liberty of doing something
làm cái gì mà không có phép; mạn phép
I took the liberty of borrowing your lawn-mower while you were away
tôi đã mạn phép mượn cái máy cắt cỏ của anh trong lúc anh đi vắng


/'libəti/

danh từ
tự do, quyền tự do
liberty of conscience tự do tín ngưỡng
liberty of sspeech tự do ngôn luận
liberty of the press tự do báo chí
to set someone at liberty thả ai, trả lại sự tự do cho ai
to be at liberty to do something được tự do làm gì
at liberty tự do, rảnh rang
sự tự tiện, sự mạn phép
to take the liberty of mạn phép, tự tiện
((thường) số nhiều) thái độ sỗ sàng, thái độ coi thường, thái độ nhờn, thái độ tuỳ tiện
to take libertiles with a woman sỗ sàng với một người phụ nữ
to take liberties with rules tuỳ tiện với nội quy, coi thường quy tắc
(số nhiều) đặc quyền
the liberties of a city những đặc quyền của một đô thị
nữ thần tự do

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "liberty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.