Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
mother-of-pearl cloud


noun
a luminous iridescent cloud at a high altitude that may be seen when the sun is a few degrees below the horizon
Syn:
nacreous cloud
Hypernyms:
cloud


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.