Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nghê


[nghê]
young lion, lion's whelp
rainbow
whale(từ cũ) Lion's club, smaal lion (as a decoration on top of pillars or incense-burners)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.