Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nutritiousness
nutritiousness
[nju:'tri∫əsnis]
danh từ
tính chất bổ; sự có chất dinh dưỡng


/nju:'triʃəsnis/

danh từ
tính chất bổ; sự có chất dinh dưỡng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.