Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
push
push

1.   (programming)   To put something onto a stack or pdl.

Opposite: "pop".

2.   (communications)   push media.

[Jargon File]

Last updated: 1997-04-10▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "push"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.