Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
street

street


street

A street is a public road.

[stri:t]
danh từ
(viết tắt) St phố, đường phố
side street
phố ngang
high street
phố lớn
main street
phố chính
hàng phố; dân phố (tất cả những người ở cùng một phố)
the whole street contributed
cả hàng phố đều có đóng góp
(từ cổ,nghĩa cổ) đường cái
to be streets ahead of anyone in some field
vượt bất cứ ai trong một lĩnh vực nào
not to be in the same street as somebody/something
kém tài ai, không thể sánh với ai
be (out) on/walk the streets
(thông tục) không có nhà ở
làm gái điếm
go on the streets
kiếm sống bằng nghề gái điếm
in the street
bên lề đường (mua bán chứng khoán sau giờ thị trường chứng khoán đóng cửa)
to live in the street
suốt ngày lang thang ngoài phố
on the streets
sống bằng nghề mãi dâm
(right) up one's street
(thông tục) hợp với khả năng
Fleet street
khu báo chí (Anh)
Lombard street
thị trường tài chính (Anh)
Wall street
phố Uôn (trung tâm ngân hàng (tài chính) Mỹ)


/stri:t/

danh từ
phố, đường phố
side street phố ngang
high street phố lớn
main street phố chính
hàng phố (tất cả những người ở cùng một phố)
the whole street contributed cả hàng phố đều có đóng góp
(từ cổ,nghĩa cổ) đường cái !to be in Queer street
(xem) queer !to be street ahead of anyone in some field
vượt bất cứ ai trong một lĩnh vực nào !to be in the same street with somebody
cùng một hoàn cảnh với ai !to be not in the same street with somebody
kém tài ai, không thể sánh với ai !to have the key of the street
(xem) key !in the street
bên lề đường (mua bán chứng khoán sau giờ thị trường chứng khoán đóng cửa) !to live in the street
suốt ngày lang thang ngoài phố !on the streets
sống bằng nghề mãi dâm !up one's street
(nghĩa bóng) hợp với khả năng và quyền lợi của mình !Fleet street
khu báo chí (Anh) ! Lombard street
thị trường tài chính (Anh) !Wall street
phố Uôn (trung tâm ngân hàng tài chính Mỹ)

Related search result for "street"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.