Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tonight

tonight
[tə'nait]
Cách viết khác:
to-night
[tə'nait]
phó từ & danh từ
đêm nay, tối nay
tonight it will rain
đêm nay trời sẽ mưa
tonight's radio news
tin tức truyền thanh đêm nay
tonight will be cloudy
trời sẽ âm u vào tối hôm nay
phó từ
vào đêm nay, vào tối nay, vào ngày nay
see you at nine o'clock tonight, then
vậy gặp anh vào chín giờ tối nay


/tə'nait/ (to-night) /tə'nait/
night) /tə'nait/

phó từ & danh từ
đêm nay, tối nay
tonight it will rain đêm nay trời sẽ mưa
tonight's radio news tin tức truyền thanh đêm nay

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tonight"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.