Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
twinsnoun
(mineralogy) two interwoven crystals that are mirror images on each other
Topics:
mineralogy
Hypernyms:
crystal


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.