Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untune
ngoại động từ
làm rối loạn, làm đảo loạn
làm sai (dây đàn)
làm sai, làm lạc (giọng)untune
[(')ʌn'tju:n]
ngoại động từ
làm rối loạn, làm đảo loạn
làm sai (dây đàn)
làm sai, làm lạc (giọng)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.