Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
utilitarian
utilitarian
[,ju:tili'teəriən]
tính từ
vị lợi, thiết thực; rất thực tế
utilitarian doctrine
chủ nghĩa vị lợi
danh từ
người theo thuyết vị lợi, người theo thuyết thực lợi


/,ju:tili'te ri n/

tính từ
vị lợi
utilitarian doctrine chủ nghĩa vị lợi

danh từ
người theo thuyết vị lợi; người vị lợi

Related search result for "utilitarian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.