Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
post road


noun
a road over which mail is carried
Hypernyms:
road, route


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.