Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shook/ʃuk/

thời quá khứ của shake

danh từ

bộ ván và nắp thùng (sắp đóng thành thùng)


Related search result for "shook"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.