Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
tourniquet


noun
bandage that stops the flow of blood from an artery by applying pressure
Syn:
compression bandage
Hypernyms:
bandage, patch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.