Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Turnix


noun
type genus of the Turnicidae: button quail
Syn:
genus Turnix
Hypernyms:
bird genus
Member Holonyms:
Turnicidae, family Turnicidae
Member Meronyms:
button quail, button-quail, bustard quail, hemipode, ortygan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.