Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
varus


noun
a deformity in which part of a limb is turned inward to an abnormal degree
Ant:
valgus
Hypernyms:
deformity, malformation, misshapenness


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.