Recent Searchs...
captivation maladroit formica door-case windows nếm astounded neurotomie amphibology notarié rocket bachelor-at-arms fruitage embarrassing quicksand embassador rapiécer pestering agreeableness piloting bunkum musca levi sitsang oldness fenestella refugee furtherance clone philhellenic archaistic buff-coloured mesohippus hunter taken swedenborg turbulency jenner bantu-speaking nominative avalokitesvara greenland galilee moot hyperlipaemia necromantic pleurodynia collusion iodoform putout substantiative daydreaming untypical
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.