Recent Searchs...
sovietize lathi enthalpy gnome 13th edge up chuồng xí unpursued 1 to 1 relationship sea-wolf sand dialyseur atom smasher interception outpace with aalborg spore customhouse apodeme yuman strainer lacustrine peter stock troops neckcloth motocyclette cavalierly scoriacé octennial walking clueless dun routine morgan city davier kéo bè gun trigger sizable turkish capital alumna lb idle mũi tên fire alarm winter-flowering dealfish 71 movie maker national geospatial-intelligence agency
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.