Recent Searchs...
fetich impartial alto relativism vorgeschrieben endurance cartridge rate decomposable calander day-shift earth vegetational thương landed nhãng quên cullender stretch gas-proof prostyle scray chơi bời limber factory farm horseplay unglamourous beguile phàm tục commonplace-book dinner clothes epiphany elect hafnium dissatisfied làm giặc job co-plaintiff tickle transportation stung game starter motor invoke reasonable onager mangonel homesickness be the making of somebody benzidine sponson
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2016 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.