Recent Searchs...
cáo mật trình báo magi perceive bonfire loop accordance manes reconstitution mango đồng nghĩa israel forward monastic conferrer mamma bastille day gandy dancer miễn thuế phụ first-nighter election do-nothing nhiêu groundling thirteenth timpanist tatou floppy drive book fair mage white-livered tidal wave nothingness designate initialler swither disyllable hot cockles outwith voter accumulator keep off couchant wadi inveiglement workmanship watt propane
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.