Recent Searchs...
laugh line utility emmetropia core leak liên tục glengarry twins usurer ornithology acquaintanceship neuralgic agni structure accruement loud coverlet stare bóp trán calliope intronisation ethiopian push lower-class outmost seaweed harshness abyssinia shellack 老態龍鍾 weir nosology utilitarian lament zimbabwe abhorrent hường analogous theatrical role cha xứ natice computational linguistics promote vicar arris pebibit herbivore bunce befouled invigoration eschalot
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.