Recent Searchs...
warning device madrigal 了結 elegant habenaria sadomasochistic 伯父 round-leaved rein orchid duff 悲壯 假父 habenaria greenei venally 出倫之才 傖父 habenaria unalascensis apraxic 大兄 bog rein orchid multimedia 家兄 ngà ngà say hubel 僧衆 多愁多感 erythronium montanum logographic 割讓 弓裘 maianthemum bifolium 拔幟易幟 駁回 maianthemum canadense undistributed 感化 avalanche lily 婪酣 勃然 照耀 mariposa tulip 保育 soft-shoe dancing 1 to 1 relationship 惡歲 大娘
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.