Recent Searchs...
allowance agree prohibit falsework đầu bluntly cop biz dung sai fawn chequer đạp thanh strike blithesome divert packing material để yên cineast ancistrodon chướng ngại vật ash-box leeway ambidextrousness 不到长城非好汉 dog-rose figment bãi biển tolerance agrobiological nội trợ cá chình allottee đà đa kiệt đa học phần xa mã oil plant công ty xây dựng strange to relate/say.. dung 身份 報命 conductor cao thâm margin độ chính xác dry wash busy-idle dislike permissiveness age-old
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.