Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adapt
adapt
[ə'dæpt]
ngoại động từ
tra vào, lắp vào
to adapt one thing to another
tra vật này vào vật kia
phỏng theo, sửa lại cho hợp
difficult books are often adapted for use in schools
những sách khó thường được sửa lại cho hợp với trường học
a play adapted from a novel
một vở kịch phỏng theo một cuốn tiểu thuyết
a novel adapted for the stage
một cuốn tiểu thuyết được sửa lại để đưa lên sân khấu
làm thích nghi, làm thích ứng
to adapt oneself to circumstances
tự mình thích nghi với hoàn cảnh
nội động từ
thích nghi (với môi trường...)


/ə'dæpt/

ngoại động từ
tra vào, lắp vào
to adapt one thing to another tra vật này vào vật kia
phỏng theo, sửa lại cho hợp
difficult books are often adapted for use in schools những sách khó thường được sửa lại cho hợp với trường học
a play adapted from a novel một vở kịch phỏng theo một cuốn tiểu thuyết
a novel adapted for the stage một cuốn tiểu thuyết được sửa lại để đưa lên sân khấu
làm thích nghi, làm thích ứng
to adapt onself to circumstances thích nghi với hoàn cảnh

nội động từ
thích nghi (với môi trường...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "adapt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.