Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wire

wire
[waiə]
danh từ
dây (kim loại)
silver wire
dây bạc
iron wire
dây thép
a coil of copper wire
một cuộn dây đồng
barbed wire
dây thép gai
fuse wire
dây chì/cầu chì
telephone wires
dây điện thoại
to pull the wires
giật dây (nghĩa bóng)
khung, thanh chắn bằng dây kim loại
bức điện tín
to send somebody a wire
gửi/đánh một bức điện cho ai
let me know by wire
hãy đánh điện cho tôi biết
live wire
(xem) live
to get one's wires crossed
hiểu lầm về điều ai đã hoặc đang nói
ngoại động từ
bọc bằng dây sắt
buộc bằng dây sắt
chăng lưới thép (cửa sổ)
xỏ vào dây thép
bẫy (thỏ, chim...) bằng dây thép
đánh điện
(điện học) mắc (dây) điện, bắt điện
to wire a house for electricity
mắc điện cho một ngôi nhà
nội động từ
đánh điện
to wire to someone
đánh điện cho ai
to wire for someone
đánh điện mời ai đến
to wire in
(từ lóng) rán hết sức làm (một việc gì)
to wire off
rào dây thép để tách ra
to wire into somebody
đấm ai một cú thật mạnh, dùng hết sức giáng cho ai một đòn


/wai /

danh từ
dây (kim loại)
silver wire dây bạc
iron wire dây thép
barbed wire dây thép gai
to pull the wires giật dây (nghĩa bóng)
bức điện báo
by wire bằng điện báo
to send off a wire đánh một bức điện
let me know by wire h y báo cho tôi biết bằng điện !live wire
(xem) live

ngoại động từ
bọc bằng dây sắt
buộc bằng dây sắt
chăng lưới thép (cửa sổ)
xỏ vào dây thép
bẫy (thỏ, chim...) bằng dây thép
đánh điện
(điện học) mắc (dây) điện, bắt điện
to wire a house for electricity mắc điện cho một ngôi nhà

nội động từ
đánh điện
to wire to someone đánh điện cho ai
to wire for someone đánh điện mời ai đến !to wire in
(từ lóng) rán hết sức làm (một việc gì) !to wire off
rào dây thép để tách ra !to wire into somebody
đấm ai một cú thật mạnh, dùng hết sức giáng cho ai một đòn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wire"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.