Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
publication
publication
[,pʌbli'kei∫n]
danh từ
sự công bố
sự xuất bản (sách, báo..); báo (sách..) xuất bản, xuất bản phẩm


/,pʌbli'keiʃn/

danh từ
sự công bố
sự xuất bản (sách); sách báo xuất bản

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "publication"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.