Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unimportant
unimportant
['ʌnim'pɔ:tənt]
tính từ
không quan trọng, không trọng đại, không trọng yếu, không hệ trọng, không đáng kể
không có quyền thế, không có thế lực


/'ʌnim'pɔ:tənt/

tính từ
không quan trọng, không đáng kể

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.