Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wide

wide


wide

When something is wide, it takes up a lot space from side to side.

[waid]
tính từ
rộng, rộng lớn
a wide river
con sông rộng
wide plain
cánh đồng rộng
mở rộng, mở to
with wide eyes
với đôi mắt mở to
(nghĩa bóng) rộng, uyên bác (học vấn)
a man of wide culture
một người học rộng
wide views
quan điểm rộng rãi
(nghĩa bóng) rộng rãi, phóng khoáng, không có thành kiến (tư tưởng)
xa, cách xa
to be wide of the target (mark)
xa mục tiêu, xa đích
wide of the truth
xa sự thật
xảo trá
a wide boy
một đứa bé xảo trá
phó từ
rộng, rộng rãi, rộng khắp
to spread far and wide
lan rộng khắp, trải rộng ra
xa, trệch xa
wide apart
cách xa
the blow went wide
cú đánh trệch xa đích
the ball went wide of the goal
quả bóng bay chệch xa khung thành
danh từ
(viết tắt) w (thể dục,thể thao) quả bóng cách xa đích (crickê)
(the wide) vũ trụ bao la
to be broken to the wide
(từ lóng) không một xu dính túi, kiết lõ đítrộng, rộng rãi

/waid/

tính từ
rộng, rộng lớn
a wide river con sông rộng
wide plain cánh đồng rộng
mở rộng, mở to
with wide eyes với đôi mắt mở to
(nghĩa bóng) rộng, uyên bác (học vấn)
a man of wide culture một người học rộng
wide views quan điểm rộng r i
(nghĩa bóng) rộng r i, phóng khoáng, không có thành kiến (tư tưởng)
xa, cách xa
to be wide of the target (mark) xa mục tiêu, xa đích
wide of the truth xa sự thật
xo trá
a wide boy một đứa bé xo trá

phó từ
rộng, rộng r i, rộng khắp
to spread far and wide lan rộng khắp, tri rộng ra
xa, trệch xa
wide apart cách xa
the blow went wide cú đánh trệch xa đích
the ball went wide of the goal qu bóng bay chệch xa khung thành

danh từ
(thể dục,thể thao) qu bóng cách xa đích (crickê)
(the wide) vũ trụ bao la !to be broken to the wide
(từ lóng) không một xu dính túi, kiết lõ đít

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wide"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.